خدمات الکترونیکی سازمان
    سامانه بودجه
   لایحه بودجه
   بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
   مبادله موافقتنامه -جاری
   مبادله موافقتنامه-عمرانی
   سامانه مدیریتی کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی
    سامانه های نظارت
   فهرست بها، برآورد، اجرا و تعدیل
   نظارت پروژه‌های عمرانی
   عملکرد اعتبارات هزینه‌ای استانی
   شورای فنی استانها
   نظام فنی و اجرایی کشور
   بانک اطلاعات قراردادهای کشور
   پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات
   تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی (ساجات)
   اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور (ساجار)
   استخدام و بکارگیری نیروی انسانی
   تایید آمار نیروی انسانی (موضوع فرم ۶ موافقتنامه)
   مدیریت عملکرد دستگاههای اجرایی استان
    سامانه های برنامه ریزی
   ارزیابی توسعه و رصد آمایش (ساترا)
   رصد و پایش پروژه های اقتصاد مقاومتی استان
    سامانه های آمار و اطلاعات