معاونت هماهنگی برنامه و بودجه
 
مدیریت نظام فنی و اجرایی
 
مدیریت آموزش وپژوهش های توسعه نگری و آینده نگری
 
مدیریت اداری مالی و پشتیبانی
 
معاونت آمار و اطلاعات
 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی