شناسنامه اطلاع رسانی نقشه و اطلاعات مکانی
شماره ردیف : ۱
شناسه : 4
عنوان خدمت : اطلاع رسانی نقشه و اطلاعات مکانی
شناسنامه خدمت -
شرح خدمت در راستای اجرای طرحهای آماری و سرشماریها ، بهنگام سازی نقشه ها در قبل از اجرا - حین اجرا و ژس از اجرا از اهمیت بالایی برخورداراست.
ارائه دهنده خدمت(نام دستگاه اجرایی) سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی ( معاونت آمار
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) ,خدمت به کسب و کار (G2B),خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
آمار تعداد خدمت گیرندگان ماه
متوسط مدت زمان ارایه خدمت یک ساعت
 تواتر یکبار برای همیشه False
. . . بار در
تعداد بار مراجعه حضوری در برخی موارد یکبار و در سایر موارد بصورت غیر حضوری
اطلاع رسانی خدمت الکترونیکی اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
مرحله درخواست خدمت الکترونیکی
مرحله درخواست خدمت غیرالکترونیکی(مراجعه حضوری)
جهت احراز اصالت فرد
تولید خدمت (فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )به صورت الکترونیکی
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
نوع مخاطبین
ماهیت خدمت حاکمیتی
سطح خدمت
استانی,شهری,روستایی
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان
رایگان
مرحله تولید خدمت (فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )غیرالکترونیکی
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) , پست الکترونیک
ارائه دهنده خدمت (نام دستگاه مادر) مرکز آمار ایران
مرحله اطلاع رسانی خدمت غیرالکترونیکی( ذکر ضرورت مراجعه حضوری)
مرحله اطلاع رسانی خدمت غیرالکترونیکی( مراجعه به دستگاه)
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (مراجعه حضوری)
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (مراجعه به دستگاه)
استانی
ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه
درگاه ملی آمار
ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر
 
عناوین فرایندهای خدمت 1 ) ارائه نقشه های روستایی و شهری استان 2 ) ارائه نقشه های موضوعی استان
مرحله درخواست خدمت غیرالکترونیکی مراجعه به دستگاه
استانی
رویداد مرتبط با
سایر
نحوه آغاز خدمت تقاضای گیرنده خدمت ,رخداد رویدادی مشخص ,تشخیص دستگاه
مدارک لازم برای انجام خدمت کلیه نقشه های روستایی و شهری و ....
قوانین و مقررات بالادستی قانون مرکز آمار ایران

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه

ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر