شناسنامه ارزیابی توسعه و رصد آمایش سرزمین
شماره ردیف : ۱
شناسه : 6
عنوان خدمت : ارزیابی توسعه و رصد آمایش سرزمین
شناسنامه خدمت
شرح خدمت به منظور تسخیل خدمات دستگاههای اجرایی و کمک برای تصمیم سازی در حوزه وظایف ایشان این سرویس ارائه می گردد
ارائه دهنده خدمت(نام دستگاه اجرایی) سازمان برنامه بودجه کشور و سازمان های استانی تابعه
نوع خدمت خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
آمار تعداد خدمت گیرندگان ماه
متوسط مدت زمان ارایه خدمت یک ساعت
 تواتر یکبار برای همیشه False
. . . بار در 5
تعداد بار مراجعه حضوری -
اطلاع رسانی خدمت الکترونیکی اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه),تلفن همراه (برنامه کاربردی)
مرحله درخواست خدمت الکترونیکی اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) ,تلفن همراه (برنامه کاربردی),پیام کوتاه
مرحله درخواست خدمت غیرالکترونیکی(مراجعه حضوری)
تولید خدمت (فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )به صورت الکترونیکی
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه) ,) اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)
نوع مخاطبین
دستگاه های اجرایی
ماهیت خدمت حاکمیتی
سطح خدمت
ملی,منطقه ای, استانی
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان
 
مرحله تولید خدمت (فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )غیرالکترونیکی
در صورت درخواست اطلاعات ترکیبی و خاص منظوره
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) ,تلفن همراه (برنامه کاربردی)
ارائه دهنده خدمت (نام دستگاه مادر) سازمان برنامه بودجه کشور
مرحله اطلاع رسانی خدمت غیرالکترونیکی( ذکر ضرورت مراجعه حضوری)
سایر: جلسات حضوری
مرحله اطلاع رسانی خدمت غیرالکترونیکی( مراجعه به دستگاه)
ملی,استانی
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (مراجعه حضوری)
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (مراجعه به دستگاه)
ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه
 
ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر
 
عناوین فرایندهای خدمت دریافت سرویس داده مکانی 2- دریافت اطلاعات داده مکانی از طریق واسط کاربری-دسترسی به پایگاه داده های مکانی
مرحله درخواست خدمت غیرالکترونیکی مراجعه به دستگاه
رویداد مرتبط با
کسب و کار,ثبت مالکیت,تاسیسات شهری ,سایر
نحوه آغاز خدمت تقاضای گیرنده خدمت ,تشخیص دستگاه
مدارک لازم برای انجام خدمت درخواست مقام ذی ربط دستگاههای اجرایی
قوانین و مقررات بالادستی برنامه های چهارم و ژنجم توسعه آیین نامه دولت به شمارهسند ملی منظومه اطلاعات مکان

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه

ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر