شناسنامه احصا و اعمال فرایند ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص پروژه های مشمول ماده مذکور
شماره ردیف : ۱
شناسه : 7
عنوان خدمت : احصا و اعمال فرایند ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص پروژه های مشمول ماده مذکور
شناسنامه خدمت -
شرح خدمت احصا و اعمال فرایند ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص پروژه های های مشمول - بررسی زیست محیطی - پدافند غیر عامل و فنی پروژه های مشمول ماده
ارائه دهنده خدمت(نام دستگاه اجرایی) سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی
نوع خدمت خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
آمار تعداد خدمت گیرندگان سال
متوسط مدت زمان ارایه خدمت 9 ماه
 تواتر یکبار برای همیشه False
. . . بار در
تعداد بار مراجعه حضوری
اطلاع رسانی خدمت الکترونیکی
مرحله درخواست خدمت الکترونیکی
مرحله درخواست خدمت غیرالکترونیکی(مراجعه حضوری)
جهت احراز اصالت مدرک
تولید خدمت (فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )به صورت الکترونیکی
نوع مخاطبین
دستگاه های اجرایی
ماهیت خدمت حاکمیتی
سطح خدمت
استانی
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان
0
مرحله تولید خدمت (فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )غیرالکترونیکی
غیر الکترونیکی
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی
ارائه دهنده خدمت (نام دستگاه مادر) سازمان برنامه و بودجه کشور
مرحله اطلاع رسانی خدمت غیرالکترونیکی( ذکر ضرورت مراجعه حضوری)
جهت احراز اصالت مدرک
مرحله اطلاع رسانی خدمت غیرالکترونیکی( مراجعه به دستگاه)
استانی
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (مراجعه حضوری)
جهت احراز اصالت مدرک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (مراجعه به دستگاه)
استانی
ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه
 
ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر
کلیه دستگاههای اجرایی و شهرداری های استان
عناوین فرایندهای خدمت 1-احصا پروژه های مشمول ماده 23 قانون الحاق 2 2--مکاتبه با سازمان محیط زیست اداره کل ژدافند غیر عامل استانداری و مدیریت نظام فنی سازمان و ارسال پروژه های مشمول ماده بیست و سه جهت بررسی سه- برگزاری جلسات کارگروه ماده بیستو سه در خصوص پروژه های با اعتبار کل بالای دو میلیارد تومان چهار- و غیره ...
مرحله درخواست خدمت غیرالکترونیکی مراجعه به دستگاه
استانی
رویداد مرتبط با
سایر
نحوه آغاز خدمت سایر: ...
مدارک لازم برای انجام خدمت تاییدیه زیست محیطی-تاییدیه پدافند غیرعامل-تاییدیه فنی-تاییدیه کارگروه ماده قانون الحاق هختن
قوانین و مقررات بالادستی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه

ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر