شناسنامه تهیه گزارش اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان خراسان رضوی در سال ....
شماره ردیف : ۱
شناسه : 8
عنوان خدمت : تهیه گزارش اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان خراسان رضوی در سال ....
شناسنامه خدمت -
شرح خدمت تهیه و تدوین ، چاپ و انتشار کتاب گزارش اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان خراسان رضوی
ارائه دهنده خدمت(نام دستگاه اجرایی) کلیه دستگاه های اجرایی استان خراسان رضوی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C) ,خدمت به کسب و کار (G2B),خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
آمار تعداد خدمت گیرندگان سال
متوسط مدت زمان ارایه خدمت 6 ماه
 تواتر یکبار برای همیشه False
. . . بار در -
تعداد بار مراجعه حضوری
اطلاع رسانی خدمت الکترونیکی اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
مرحله درخواست خدمت الکترونیکی اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
مرحله درخواست خدمت غیرالکترونیکی(مراجعه حضوری)
جهت احراز اصالت مدرک
تولید خدمت (فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )به صورت الکترونیکی
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)
نوع مخاطبین
دستگاه های اجرایی
ماهیت خدمت حاکمیتی
سطح خدمت
ملی,منطقه ای, استانی,شهری,روستایی
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان
0
مرحله تولید خدمت (فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )غیرالکترونیکی
دریافت اطلاعات مورد نیاز به صورت مکاتبه و دستی از برخی از دستگاههای اجرایی ملی و استانی
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)
ارائه دهنده خدمت (نام دستگاه مادر) سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی
مرحله اطلاع رسانی خدمت غیرالکترونیکی( ذکر ضرورت مراجعه حضوری)
جهت احراز اصالت مدرک
مرحله اطلاع رسانی خدمت غیرالکترونیکی( مراجعه به دستگاه)
استانی,شهرستانی
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (مراجعه حضوری)
جهت احراز اصالت مدرک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (مراجعه به دستگاه)
استانی,شهرستانی
ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه
www.amar.org.ir
ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر
گمرک جمهوری اسلامی ایران
عناوین فرایندهای خدمت 1-شناسایی عناوین اقلام و شاخص ها ،انجام مکاتبات با دستگاه های اجرایی استان و سایر منابع آماری و اخذ اطلاعات 2- بررسی . کنترل و جمع بندی اطلاعات اخذ شده و نهایی کردن اطلاعات 3- آماده سازی جداول . تهیه نمودار ها و فایل ورد 4- اخذ مجوزهای لازم , بارگزاری در پورتال سازمان و چاپ و انتشار نسخ چاپی و ارسال برای مخاطبین
مرحله درخواست خدمت غیرالکترونیکی مراجعه به دستگاه
استانی,شهرستانی
رویداد مرتبط با
تولد ,آموزش,سلامت,مالیات,کسب و کار,تامین اجتماعی,ثبت مالکیت,تاسیسات شهری , بیمه,ازدواج,وفات,سایر
نحوه آغاز خدمت تقاضای گیرنده خدمت ,فرارسیدن زمانی مشخص,تشخیص دستگاه
مدارک لازم برای انجام خدمت فایل های حاوی عناوین و شاخص های مورد نیاز تهیه و تدوین کتاب گزارش اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی استان خراسان رضوی
قوانین و مقررات بالادستی سند ملی توسعه استان خراسان رضوی - سند مطالعات آمایش استان خراسان رضوی

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه

ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر