شناسنامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی عوامل نظام فنی و اجرایی در کشور
شماره ردیف : ۱
شناسه : 9
عنوان خدمت : تشخیص صلاحیت و رتبه بندی عوامل نظام فنی و اجرایی در کشور
شناسنامه خدمت -
شرح خدمت تشخیص صلاحیت و رتبه بندی عوامل فنی و اجرایی اعم از مشاوران , پیمانکاران مشمول نظام فنی و اجرایی و شرکت های انفورماتیک و شرکت های طرح و ساخت (صنعتی و غیر صنعتی ) , صدور گواهی نامه های تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی رتبه بندی ,استعلام ,کنترل ظرفیت.
ارائه دهنده خدمت(نام دستگاه اجرایی) سازمان برنامه بودجه
نوع خدمت خدمت به کسب و کار (G2B),خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
آمار تعداد خدمت گیرندگان سال
متوسط مدت زمان ارایه خدمت بستگی به مدت زمان تکمیل نمودن مدارک توسط شرکت متقاضی دارد و ئرصورت کامل بودن همه مدارک حداکثر ظرف مدت چهار روز گواهینامه صادر میگردد
 تواتر یکبار برای همیشه False
. . . بار در اعتبار گواهینامه شرکت های انفورماتیک هر یک سال و سایر شرکت های هر چهار سال یک بار میبایستی تمدید شود
تعداد بار مراجعه حضوری ندارد
اطلاع رسانی خدمت الکترونیکی اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه),تلفن گویا یا مرکز تماس
مرحله درخواست خدمت الکترونیکی اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) ,تلفن گویا یا مرکز تماس
مرحله درخواست خدمت غیرالکترونیکی(مراجعه حضوری)
تولید خدمت (فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )به صورت الکترونیکی
اینترنتی (مانند درگاه دستگاه) ,) اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP),سایر (باذکرنحوه دسترسی)
نوع مخاطبین
شرکت های مشاور و پیمانکاران مشمول نظام فنی و اجرایی
ماهیت خدمت حاکمیتی
سطح خدمت
ملی
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان
 
مرحله تولید خدمت (فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )غیرالکترونیکی
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) , ارسال پستی
ارائه دهنده خدمت (نام دستگاه مادر) سازمان برنامه بودجه
مرحله اطلاع رسانی خدمت غیرالکترونیکی( ذکر ضرورت مراجعه حضوری)
مرحله اطلاع رسانی خدمت غیرالکترونیکی( مراجعه به دستگاه)
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (مراجعه حضوری)
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی (مراجعه به دستگاه)
ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه
 
ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر
 
عناوین فرایندهای خدمت
مرحله درخواست خدمت غیرالکترونیکی مراجعه به دستگاه
رویداد مرتبط با
کسب و کار,مدارک و گواهینامه ها
نحوه آغاز خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم برای انجام خدمت فیزیکی برای شرکت های انفورماتیک1-اظهارنامه مالیاتی که توسط دارایی معادل اصل می شود-نامه درخواست-برچسب آدرس
قوانین و مقررات بالادستی 1 شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.2شرکت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در رتبه مورد نظر طبق ضوابط و دستورالعمل های لازم باشدشرکت محرومیت یاممنوعیتی برای انجام کارهای مربوط نداشته باشد

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه

ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر