جدول خدمات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی
 
1- تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران
2-اعتبار سنجی موسسات آموزشی(بخش خصوصی)
3-احراز صلاحیت مدرسان دورههای آموزشی کارمندان دولت
4-برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کارمندان دولت
5- ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان
6-نظارت بر فرآیند جذب و بکارگیری نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان
7-تهیه برنامه ها و اسناد توسعه استان
8- توزیع اعتبار مبادله و موافقتنامه و تخصیص اعتبار
  1-8- توزیع مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای
  2-8- توزیع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات هزینه ای
9- پایش و ارزیابی یکپارچه پیشبرد برنامه اقتصاد مقاومتی
10- ارزیابی توسعه و رصد برنامه آمایش سرزمین
11- تامین آمار و اطلاعات تولیدی (سرشماری ، آمارگیری های نمونه ای)
12- ارائه اطلاعات مکانی(ارائه نقشه و اطلاعات مکانی در مقیاس ها و لایه های مختلف)
13- تهیه حساب های منطقه ای
14- تامین آمار و اطلاعات تولیدی ثبتی (سالنامه آماری)
كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .