سئوال: آیا ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بـا مـاده۹۵ قـانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد؟
جواب : موضوع ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، «ممنوعیت بکـارگیری بازنشستگان »است و موضوع ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، »جواز بکارگیری بازنشستگان متخصـص در موارد و با عناوین خاص به میزان یک سوم ساعت کار اداری« می باشد. با توجه به مراتب مذکور، این دو ماده دارای موضوعات متفاوتی هستند و مغایر یکدیگر تلقی نمی گردند  .
سئوال: به مستخدم بازنشسته که در اجرای ماده ۵۹ قانون مدیریت خدمات کشوری به کار گرفته شده، چـه وجهی قابل پرداخت است؟
جواب:به تصریح ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، به مستخدمین بازنشسته ای که در اجرای مـاده مـذکوربه کار گرفته می شوند، صرفًاً «حق الزحمه» قابل پرداخت است و کلیه موارد قابل پرداخت بـه آنـان (متناسـب بـاساعات کار هفتگی، معادل کارمندان مشابه) می باید در قالب «حق الزحمه»  لحاظ شود  .
سئوال:آیا از تاریخ لاز م الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، جانبازان می توانند کماکان از سـنوات ارفاقی بهر ه مند شوند یا خیر؟
جواب:با توجه به عدم پیش بینی احکام جدید در خصوص سنوات ارفاقی جانبازان به هنگام بازنشستگی در قـانون مدیریت خدمات کشوری، مقررات قبلی مربوط به سنوات ارفاقی جانبازان، کماکان به قوت خود باقی است  .
سئوال:آیا اضافه کار جانبازانی که به جای استفاده از کسر ساعت کـار، از اضـافه کـار معـادل آن اسـتفاده می نمایند، در سقف مقرر در بند ۹ ماده ۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت می شود یا بدون رعایت آن؟
جواب:اضافه کار ساعتی جانبازان متقاضی از امتیاز بنـد »الـف « مـاده۴ آئـین نامـه اجرایـی مـواد۹ و ۱۱ قـانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، موضوع تصویبنامه شماره ۲۸۸۶۲/ت۱۷۶۷۹هــ مـورخ۶/۵/۱۳۷۷هیأت وزیران، با رعایت سقف مقرر در بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، قابـل پرداخـت است  .
سئوال:آیا با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، آئین نامه جذب و نگهداری نیـروی انسـا نی نخبه موضوع تصویبنامه شماره ۱۷۸۱۴/ت۳۰۹۸۷هـ مورخ۱۲/۷/۱۳۸۳ هیأت وزیران قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟
جواب:با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشـوری، از تـاریخ۱۳۸۸/۱/۱، آئـین نامـه جـذب و نگهـداری نیروی انسانی نخبه، ملغی الاثر می باشد و قابلیت اجرایی ندارد  .
سئوال:با مستخدمی که مطابق مقررات و با حکم مراجع قضایی به حالت تعلیق درمیآید، چگونه باید رفتـارشود؟
جواب:با توجه به بند ۴ ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، به نظر ایـن دفتـر، چنانچـه کارمنـد مشـمول قانون مدیریت خدمات کشوری، براساس قانون تشـدید مجـازات مـرتکبین ارتشـاء و اخـتلاس و کلاهبـرداری مصوب سال ۱۳۶۷(اعم از تصمیم وزیر، یا مراجع قضایی)، به «حالت تعلیق» درآید، در حالت آمادگی به خـدمت قرار خواهد گرفت.
سئوال:آیا از تاریخ لاز م الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، حالت استخدامی غیبت موجه موضوع بند «ژ» ماده ۱۲۴قانون استخدام کشوری کماکان به قوت خود باقی است و در صورت مثبت بودن پاسـخ،آیا در دوران غیبت موجه وجهی به کارمندان ذ ینفع قابل پرداخت است یا خیر؟
جواب:هر چند در ماده ۱۲۰ قانون مـدیرت خـدمات کشـوری، حالـت »غیبـت موجـه« جـزو حـالات اسـتخدامی مستخدمین احصاء نگردیده، مع هذا به استناد بند »ز« ماده مذکور که مقرر می دارد: سـایر حـالات کـه در قـانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین پیش بینی شده است، حالت استخدامی غیبـت موجـه موضـوع بنـد« ژ» ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری کماکان به قوت خود باقی است. هـم چنـین، بـا عنایـت بـه مشـابهت حالـت استخدامی «آماده به خدمت» با حالت استخدامی«غیبـت موجـه» (از ایـن لحـاظ کـه در هـر دو حالـت، رابطـه استخدامی محفوظ است ولی کارمند خدمتی انجام نمی دهد)، به نظـر ایـن دفتـر، بـه مسـتخدمی کـه در حالـت استخدامی «غیبت موجه »بسر می برد، «حقوق» ثابت قابل پرداخت است.
سئوال:در مواردی که انتصاب کارمند به سرپرستی پست مدیریتی بدون حکم کارگزینی و صـرفاً بـا ابـلاغ انشایی صورت می گیرد، آیا مشمول ممنوعیت موضوع ماده ۹۴قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود؟
جواب:به نظر این دفتر، تصدی بیش از یک پست سازمانی، اعم از اینکه تصدی موقت پست دوم با ابلاغ انشـایی یا حکم کارگزینی صورت گرفته باشد، در هر حال مشمول محدودیت مقرر در مـاده۹۴قـانون مـدیرت خـدمات کشوری می باشد  .
سئوال:آیا از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، در خصوص نحوه پرداخـت پـاداش پایان خدمت تغییری حاصل شد ه است یا خیر؟
جواب: به نظر این دفتر، ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفاً مبنای محاسبه وجوهی که تحت عنـوان پاداش پایان خدمت به مستخدمین بازنشسته پرداخت می شود، را تغییر داده و در نتیجـه سـایر مقـررات قبلـی درخصوص پرداخت پاداش مزبور به هنگام بازنشستگی که در قانون مدیریت خدمات کشـوری در بـاره آنهـا حکـم مغایری پیش بینی نشده، من جملـه قـانون اصـلاح مـاده۲ قـانون پرداخـت پـاداش پایـان خـدمت و بخشـی ازهزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب۲۱/۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی، کماکان به قـوت خـود بـاقی است  .
سئوال:آیا شهرداری ها نیز برای بازنشسته نمودن کارمندان خود در اجرای قـانون بازنشسـتگی پیش از موعد کارکنان دولت، موظفند بند ۰۲ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۰ را رعایت نمایند ؟
جواب:از آنجا که به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، با استفاده از منابع مالی خود، کارکنان واجد شرایط را بازنشسته نمایند، لذا به نظر این دفتر، بند ۲۰ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۰، در مورد کارکنان شهرداری ها لازم الرعایه نیست.
سئوال:آیا با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، معافیت از پرداخت کسور بازنشسـتگی بابـت سنواتخدمت مازاد بر سی (۳۰) سال به قوت خود باقی است؟
جواب:در ارتباط با معافیت مستخدمین از پرداخت کسوربازنشستگی مازاد بر سی (۳۰) سال، سـازمان بازنشسـتگی کشوری خطاب به واحد های تابعه خود در استانها بخشنامه ای صادر نموده که می بایست مطابق بخشنامه مذکور رفتار شود  .
 سئوال: کارمندانی که در اجرای تبصره یک ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، بـا تمایـل خـود تـابع صندوق بازنشستگی قبلی خود مانده اند، از لحاظ شرایط سن و سابقه تابع چه مقرراتی خواهند بود؟
جواب:کارمندان مشمول مقررات استخدامی که در اجرای تبصره یک ماده۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، بـاتمایل خود کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی باقی می مانند، از لحاظ شرایط سن و سابقه برای بازنشستگی ،تابع مقررات موردعمل صندوق بازنشستگی ذیربط خواهند بود.
سئوال:شرایط بازنشستگی برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با داشـتن تحصـیلات دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی چیست؟
جواب:با عنایت به مفادبند«الف»ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط بازنشسـتگی بـرای مشـاغل تخصصی با داشتن تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر، سـی و پـنج (۳۵) سـال مـی باشـد، بنـابراین دستگاه می تواند کارمنـدان دارای مـدرک تحصـیلی لیسـانس خـود را در تمـام مشـاغل اعـم از غیرتخصصـی وتخصصی، با دارا بودن سی (۳۰) سال خدمت بازنشسته نماید  .
سئوال:در چه مواردی بازنشسته نمودن کارمندان منوط به تقاضای آنان می باشد؟
جواب:باعنایت به مفادبند«الف»ماده۱۰۳قانون مدیریت خدمات کشـوری،دسـتگاه هـای اجرایـی مـی تواننـدکارمندان شاغل در مشاغل غیرتخصصی (با هر مدرک تحصیلی) خود را با داشتن حداقل سی (۳۰) سـال سـابقه خدمت قابل قبول بازنشسته نمایند و دستگاه های مذکور در این زمینه اختیار بازنشسته نمودن یا ادامه اسـتفاده ازخدمات آنان تا رسیدن به شرط سنی مقرر در تبصره ۲ این ماده را دارند. استفاده از اختیار مزبور، در مورد مشـاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد، منوط به تقاضای کارمند می باشد.سئوال: از تـاریخ لازم الاجـرا شـدن قـانون مـدیریت خـدمات کشـوری، حقـوق بازنشسـتگی کارمنـدان دستگا ههای اجرایی مشمول این قانون می بایست چگونه محاسبه و پرداخت شود؟
جواب:با توجه به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشـوری، در ارتبـاط بـا فرمـول محاسـبه حقـوق بازنشسـتگی مشمولین قانون مذکور حکمی پیش بینی نشده و صـرفاً در مـاده۱۰۶آن مبنـای محاسـبه حقـوق بازنشسـتگی»حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون« تعیین شد ه است، لذا رویـه   موردعمـل سـازمان بازنشستگی کشوری در زمینه محاسبه حقـوق بازنشسـتگی در سـال ۱۳۸۸ (مبنـی بـر مـلاک عمـل قـرار دادن میانگین حقوق و مزایای دو سال آخر خدمت کارمندان) منطبق با مقررات مربوط می باشد  .
سئوال:آیا سنوات خدمتی که در اجرای مقررات قبلی از لحاظ بازنشستگی با ضریب بیشتر از یک محاسـبه شده، کماکان به قوت خود باقی است؟
جواب:آن قسمت از سوابق کارکنان شرکت ملی فولاد ایران که در گذشته و قبل از تاریخ لاز م الاجرا شدن قـانون مدیریت خدمات کشوری، به موجب آئین نامه استخدامی موردعمل آن شرکت مصـوب۱۲/۱۰/۱۳۸۷، بـه عنـوان سنوات افزوده، مبنای احتساب سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگی قرار گرفتـه و کسـور مربـوط نیـز بـه صـندوق بازنشستگی ذی ربط پرداخت شده، در اجرای قانون مدیریت خدمات کشـوری  نیـز (از لحـاظ بازنشسـتگی) جـزوسوابق خدمت قابل قبول محسوب می شود  .
سئوال:شرایط بازنشستگی کادر قضایی قوه قضائیه چیست؟
نظر به اینکه ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات را از شمول قـانون مـذکور مسـتثنی نمـوده است، لذا قضات از نظر مقررات بازنشستگی و وظیفه، کماکان تابع قوانین و مقررات قبلی خواهند بود  .
سئوال:بازنشستگی کارمندان با داشتن حداقل سی (۳۰) سابقه خدمت از اختیارات دستگاه اجرایـی اسـت یا خیر؟
جواب:با توجه به مفاد بند«الف» ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، بازنشستگی کارمنـدان دارای مـدرک تحصیلی لیسانس با دارا بودن حداقل سی (۳۰) سال سابقه خدمت، از اختیارات دستگاه اجرایـی ذیربـط اسـت وداشتن عنوان شغلی «کارشناسی ارشد» به اختیار موضوع این بند خللی وارد نمی سازد  .
سئوال:آیا بازنشستگی کارمندان با داشتن سی (۳۰) سال خدمت و شصـت(۶۰) سـال سـن در مشـاغل غیرتخصصی الزامی است یا خیر؟
جواب:چنانچه کارمندان دارای سی(۳۰) سال خدمت و شصت (۶۰) سال سـن در مشـاغل غیرتخصصـی خـدمت می نمایند، بازنشستگی آنان به استناد قسمت اول تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قـانون مـدیریت خـدمات کشـوری الزامـی است لیکن چنانچه در مشاغل تخصصی خدمت می نمایند، دستگاه می تواند تا سن شصت و پـنج  (۶۵) سـالگی ازخدمت آنان استفاده نماید  .
سئوال:ملاک تشخیص مشاغل تخصصی در قانون مدیریت خدمات کشوری چیست؟
جواب:چون در قانون مدیریت خدمات کشوری از «مشاغل تخصصی»و «مشاغل غیرتخصصی» تعریف به عمـل نیامده، بنابراین در ارتباط با تشخیص مشاغل تخصصی و غیرتخصصی می باید مقررات قبلـی مـلاک عمـل قـرارگیرد  .
سئوال: آیا با وجود لاز م الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۵۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و آئین نامهاجرایی آن، کماکان قابل اجرامی باشد یا خیر؟
جواب: با توجه به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشـوری، در خصـوص پرداخـت وجـوه تشـویقی بـه کارکنـان بازخریدخدمت شده حکمی پیش بینی نشده، لذا ماده ۵۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم... و آئین نامه اجرایی آن موضوع تصویبنامه شماره۸۹۲۴۴/ت۳۴۷۶ک مورخ ۳/۶/۱۳۸۷ هیأت وزیران، مغایر با قانون مدیریت خـدمات کشوری تلقی نمی شود و در حال حاضر آئین نامه اجرایی اخیرالذکر قابلیت اجرایی دارد.
سئوال: آیــا از تــاریخ لاز م الاجــرا شــدن قــانون مــدیریت خــدمات کشــوری، ممنوعیــت اشــتغال بازخریدخدمت شدگان لغو شده است؟
جواب: حکم مقرر در ماده ۸ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب سال ۱۳۶۶، در خصوص ممنوعیت استفاده از خدمات مستخدمینی که طبق مقررات مربوط بازخریدخدمت شده اند، کماکان به قـوت خـودباقی است.
سئوال: آیا افزایش حقوق بازنشستگی موضوع ماده۱۰۴ قانون مدیریت خـدمات کشـوری بـرای سـنوات خدمت مازاد بر سی سال آزادگانی که ماده ۳۱ قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزادشـده) بعـد از ورود بـه کشور مصوب۱۳/۹/۱۳۶۸ در مورد آنان اجرا شده، قابل اعمال است یا خیر؟
 جواب: به نظر این دفتر چنانچه با اجرای ماده ۳۱ قانون حمایـت از آزادگـان......، سـنوات خـدمت آزادگان مازاد بر سی سال شود، در اینصورت افزایش حقوق بازنشسـتگی موضـوع مـاده۱۰۴ قـانون مـدیریت خـدمات کشوری برای آنان قابل اعمال است.
سئوال: ذخیر ه ی مرخصی استحقاقی که در ازای عدم استفاده ازکسر ساعت کار به جانبازان تعلق می گیرد ،مشمول محدودیت ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد یا خیر؟
 جواب: ذخیره ی مرخصی استحقاقی که در اجرای بند »ب« ماده ۴ آئین نامه اجرایی مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، به مستخدم جانباز تعلق می گیرد، از هر لحاظ تابع مقررات مربـوط بـه ذخیـره مرخصی استحقاقی سایر مستخدمین دستگاه  ذیربط می باشد. متذکر می گردد، طبـق مـاده۴۸ قـانون مـدیریت خدمات کشوری، در حال حاضر حداکثر نیمی از مرخصی استحقاقی سالانه کارمندان(۵۱ روز) قابل ذخیره شـدن است  .
سئوال: آیا از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، جانبازان کماکان مـی تواننـد از کسـرساعات کار استفاده نمایند؟
جواب: نظربه اینکه ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان انقلاب اسـلامی مصـوب ۳۱/۳/۱۳۷۴مجلس شورای اسلامی،به منزله مقررات استخدامی خاص ایثارگران تلقی مـی شـودو طبـق تبصـره۳ مـاده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، کماکان به قوت خود باقی است، لذا مفـاد مـاده صـدرالذکر بـا قـانون مـدیریت خدمات کشوری مغایرت نداشته و در نتیجه اجابت خواسته جانبازان، راجع به استفاده از کسر ساعات کار، بلامـانع است.
سئوال: از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، ازکارافتادگی کارمندان تابع چه مقرراتی است؟
جواب: ازکارافتادگی کارمندان کماکان تابع مقررات قبلی است  .
سئوال: آیا اجرای ماده ۵۹ قانون مدیریت خدمات کشوری ، نیاز به طرح موضوع در هیأت وزیران دارد؟
جواب: با عنایت بـه مفـاد مـاده۹۵قـانون مـدیریت خـدمات کشـوری،ازتـاریخ لازم الاجـراشـدن ایـن قانون (۱۳۶۸/۹/۱۴) بکار گیری بازنشستگان متخصص دارای شرایط مندرج در ماده فوق، توسط دستگاه هـای دولتـی،به یکی از اشکال مقرر در این ماده بدون طرح در هیأت وزیران بلامانع است.
 سئوال: آیا مستخدم بازنشسته ای که در اجرای ماده ۵۹ قانون مدیریت خدمات کشوری به کار گرفته شده،می تواند از عیدی پایان سال استفاده نماید؟
جواب: از آنجا که به کارکنان بازنشسته نیزمطابق ماده ۷۵ قانون مدیریت خـدمات کشـوری عیـدی پایـان سـال پرداخت می شود، لذا پرداخت مضاعف آن به بازنشستگان موضوع ماده ۹۵ آن قانون مجوزی ندارد  .
سئوال: آیا به مستخدم بازنشسته موضوع ماده ۵۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، کمک هزینه غـذا قابـل پرداخت است یا خیر؟
جواب: به موجب بند(الف)دستورالعمل پرداخت کمک های رفاهی کارمنـدان دولـت،موضـوع بخشـنامه شـماره۱۴۵۹۳/۲۰۰مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، پرداخت کم هزینه غـذاناظر برکارکنانی است که ساعات کار آنان حداقل۸ ساعت در روز باشد و چون سـاعات کـار کارکنـان موضـوع ماده ۹۵ قانون یادشده، کمتر از حد نصاب مذکور است، لذا کمک هزینه غذا به آنان قابل پرداخت نیست  .
سئوال: به مستخدم بازنشسته که در اجرای ماده ۵۹ قانون مدیریت خدمات کشوری به کار گرفته شده، چـه وجهی قابل پرداخت است؟
جواب: به تصریح ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، به مستخدمین بازنشسته ای که در اجرای مـاده مـذکوربه کار گرفته می شوند، صرفًاً «حق الزحمه» قابل پرداخت است و کلیه موارد قابل پرداخت بـه آنـان (متناسـب بـاساعات کار هفتگی، معادل کارمندان مشابه) می باید در قالب «حق الزحمه»  لحاظ شود  .
سئوال: آیا ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بـا مـاده۹۵ قـانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد؟
جواب: موضوع ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، «ممنوعیت بکـارگیری بازنشستگان »است و موضوع ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، »جواز بکارگیری بازنشستگان متخصـص در موارد و با عناوین خاص به میزان یک سوم ساعت کار اداری« می باشد. با توجه به مراتب مذکور، این دو ماده دارای موضوعات متفاوتی هستند و مغایر یکدیگر تلقی نمی گردند  .
سئوال: کدامیک از کارکنان دستگاه های اجرایی  مشمول آموزش می باشند؟
جواب: شرکت تمامی کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی( اعم از مدیران و کارکنان) در دوره های آموزشی الزامی می باشد.
سئوال: فرآیند اخذ مجوز موسسات آموزشی متقاضی آموزش کارکنان دستگاه های اجرایی به استثنای دوره های آموزشی فناوری اطلاعات به چه صورت می باشد.
جواب: به استناد بخشنامه شماره ۵۱۸۷۵/۲۰۰ مورخ ۹/۱۰/۸۹ موضوع ضوابط و دستور العمل اعتبارسنجی مراکز و موسسات آموزشی اقدام می گردد.
سئوال: اخذ مجوز فعالیت موسسات آموزشی در حیطه فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی چگونه انجام می پذیرد؟
جواب: به استناد بخشنامه شماره ۱۹۱۳۸ مورخ ۱۶/۲/۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و از طریق مراجعه به سامانه mdhc۲.iranlms.ir اقدام می گردد.
سئوال: دستگاه های اجرایی در انتخاب مدرسین دوره های آموزشی چگونه عمل نمایند؟
جواب: دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی اعتبارسنجی شده  می بایست برای اجرای  دوره های  آموزشی از مدرسین تایید صلاحیت شده مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استفاده نمایند.
سئوال:تایید صلاحیت مدرسان آموزش کارکنان دستگاه های اجرایی به چه صورت می باشد.
جواب: متقاضیان تدریس دوره های آموزشی مربوط به کارکنان دستگاه های اجرایی می توانند تقاضای کتبی خود را به همراه سوابق آموزشی به گروه آموزش مرکز آموزش و پژوهش توسعه و آینده نگری تحویل دهند. تقاضای مذکور پس از بررسی و امتیاز دهی و طرح و تصویب در شورای آموزشی و همچنین اخذ کد مدرسی از سامانه مرکز  آموزش مدیریت دولتی قابل اجرا خواهد بود.
سئوال: کدام یک از موسسات آموزشی مجاز به برگزاری دوره آموزشی برای کارکنان دستگاه های اجرایی می باشند؟
جواب: برای آگاهی از موسسات تایید صلاحیت شده می بایست به سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مراجعه شود.
سئوال: مبنای قانونی هزینه کرد اعتبارات پژوهشی دستگاه های اجرایی کدام است؟
جواب: ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳
سئوال: بر اساس ماده ۵۶ قانون الحاق چه میزان از اعتبارات دستگاه های اجرایی بایستی در راستای امور پژوهش و توسعه فناوری هزینه گردد؟
جواب: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده(۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مکلفند یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه خود را به استثنای فصول ۱ و ۶  و در مورد شرکت های دولتی از هزینه های  غیر عملیاتی را در راستای انجام امور پژوهش و توسعه فناوری هزینه نمایند.
سئوال: آیا بر اساس مفاد ماده ۵۶ قانون الحاق هزینه کرد بخشی از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای را نیز شامل می گردد؟
جواب: خیر
سئوال: بر اساس قانون نظارت بر اجرای ماده ۵۶ به چه نهادی واگذار شده است؟
جواب: بر اساس قانون، نظارت بر اجرای ماده ۵۶ قانون الحاق به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری کشور واگذار شده و شورای مذکور با ایجاد و راه اندازی سامانه اطلاعات تحقیقاتی کشور (سمات) نسبت به انجام این مهم اقدام می نماید. بر این اساس دستگاه مکلف است اطلاعات طرح های پژوهشی خود را در سامانه مذکور وارد نموده و تاییدیه اخذ نماید.
سئوال: چه دستگاه های اجرایی بایستی نسبت به تدوین برنامه ۳ ساله پژوهش و فناوری خود اقدام نمایند؟
جواب: طبق اصلاحیه دستور العمل اجرایی ماده ۵۶ دستگاه های اجرایی که طرح های پژوهشی آن ها دارای هزینه بالای ۵۰۰ میلیون ریال می باشد مکلفند نسبت به تدوین و بارگذاری برنامه ۳ ساله پژوهش و فناوری دستگاه متبوع در سامانه سمات اقدام نمایند.
سئوال:امکان ورود اطلاعات طرح های پژوهشی هر سال در سامانه سمات تا چه تاریخی وجود دارد؟
جواب: تا ۳۱ فرودین ماه سال بعد
0
 

 
كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .