پیشینه تاریخی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشورشکل گرفته است که دارای پیشنه ای تاریخی به شرح مختصر ذیل میباشد :

در سال ۱۳۱۶ هجری شمسی، به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های عمرانی و لزوم تهیه برنامه هایی برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشور شورایی تحت عنوان شورای اقتصادی تشکیل و در ۱۷ فروردین سال ۱۳۲۵ به موجب تصویب نامه هیات وزیران هیاتی به نام هیات تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور شکل گرفت . هیات دولت پس از دریافت گزارشات ارائه شده از سوی این هیات در مرداد ماه سال ۱۳۲۵  برای رسیدگی به برنامه های ارائه شده از سوی وزارتخانه ها تصویب کرد ؛هیات جدیدی به نام هیات عالی برنامه تشکیل گردد.

هیات عالی برنامه در سال ۱۳۲۷ لایحه قانون برنامه هفت ساله عمرانی کشوررا تهیه و به مجلس وقت ارائه کرد. در این لایحه برای نخستین بار باتوجه به لزوم جلوگیری از ایجاد اصطکاک بین سازمان هایی که عملیات مشابه­ای انجام می دادند و همچنین لزوم تحول اقتصادی کشور از سوی دیگر، پیشنهاد کردید تااجرای برنامه ها از طریق همکاری بین دوایر دولتی و سازمان های وابسته به دولت از یک طرف و سازمانی خاص به نام سازمان برنامه از طرف دیگر انجام پذیرد. به این ترتیب در مهر ماه ۱۳۲۷ اداره ای به نام اداره دفتر برنامه تاسیس شد که بعدا این اداره سازمان موقت برنامه نامیده شد. درنهایت طبق قانون مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۲۷ سازمان برنامه تشکیل گردید.

با تصویب قانون برنامه و بودجه در ۱۵ اسفند ۱۳۵۱ سازمان برنامه به دلیل انتقال وظیفه تهیه و تدوین تمامی بودجه به آن سازمان برنامه و بودجه  نامیده شد.

 سازمان امور اداری و استخدامی کشور

در سال ۱۳۳۴ شمسی اداره کل طبقه بندی مشاغل وابسته به وزارت دارایی به وجودآمد که هدف آن برقراری هماهنگی در حقوق و مزایای مستخدمان کشوری و به طور کلی اجرای اصل حقوق مساوی برای کار مساوی در محدوده نظام طبقه بندی مشاغل بود. در سال ۱۳۳۷ اداره کل مذکور به سازمان خدمات کشوری تغییر نام یافت و ازوزارت دارایی منتزع و تحت نظر نخست وزیر قرار گرفت. فکر تجدید نظر در مقررات استخدامی و ایجاد مرکزی برای نظارت امور استخدامی کشور روزبه روز قوت بیشتری می گرفت تا اینکه در سال۱۳۴۰شورای عالی اداری کشور شکل گرفته  و کار تدوین قانون استخدام کشوری را از سر گرفت. شورای عالی اداری با بررسی کلیه قوانین و مقررات استخدامی کشور ومقایسه آن با چندین کشور پیشرفته و در حال توسعه و همچنین بحث و مذاکره با صاحب نظران، طرح مقدماتی لایحه استخدام کشوری را تهیه کرد. این لایحه پس از بررسی و تجدید نظر در هیات رئیسه شورای عالی اداری کشور و کمیسیون منتخب در هیات دولت و کمیسیون استخدام مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۳۴۵/۳/۳۱ در یازده فصل به تصویب رسید. به موجب این قانون شورای عالی اداری جای خود را به سازمانی تحت عنوان سازمان امور اداری و استخدامی کشور داد.

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(ادغام سازمان برنامه و بودجه و امور اداری استخدامی کشور)

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور براساس مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورای اداری (در تاریخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۱ ) به منظور تحقق مطلوب وظایف و اختیارات رئیس محترم جمهوری موضوع اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تامین یکپارچگی در مدیریت کلان و فراهم کردن زمینه تحقق مطلوب اهداف برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تشکیل شد و فعالیت های خود را از تیر ماه سال ۱۳۷۹ آغاز کرد.

- انحلال سازمان و تشکیل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

در سال ۱۳۸۶ شورای عالی اداری در یکصد و سی و سومین جلسه خود ، در راستای تحقق چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ و سیاست های کلی نظام و برنامه چهارم توسعه و به منظور حسن اجرای اصول ۶۰،۱۲۴ و ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اجرای مفاد ماده ۱۵۴ برنامه چهارم توسعه تصویب نمود:

معاونت نظارت و هماهنگی بر سیاست های اقتصادی و علمی معاون اول رئیس جمهور ، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهور ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وموسسات وابسته آن ، با تمام وظایف و اختیارات و مسئولیت ها و دارایی و تعهدات و اعتبارات و امکانات و نیروی انسانی ، ادغام و با عنوان دو معاونت به نام های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورو  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورفعالیت نمایند.

دراستانها نیز به تبع آن سازمان مدیریت وبرنامه ریزی با استانداری ها ادغام و تحتعنوان معاونت  برنامه ریزی استانداری ادامه فعالیت نماید که بعدا نام آن به معاونت برنامه ریزی واشتغال تغییر یافت .

 احیای سازمان

با دستور رئیس جمهور و تصویب شورای عالی اداری با ادغام دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور احیاء گردید. در تاریخ ۸ دی ماه سال ۱۳۹۳ حسن روحانی رئیس محترم جمهور در اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی طی حکم جدید محمدباقر نوبخت را به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منصوب کرد.

وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

•    هماهنگی و راهبری نظام برنامه‌ریزی استان در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور.
•   
بررسی، تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه مدت استان.
•   
تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمینی استان در چارچوب ضوابط ملی آمایش کشور متناسب با ظرفیت‌ها و امکانات جغرافیایی استان
•    بررسی،تهیه و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی امور اشتغال و سرمایه‌گذاری در استان
•    توسعه و تجهیز منابع استانیبا تأکید برحذف وابستگی به درآمدهای نفت و گاز.
•   
تهیه و تنظیم، توزیع، ابلاغ، مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبارات استان در چارچوب ضوابط، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بودجه سنواتی.
•   
نظارت و ارزیابی برنامه و بودجه استان.
•   
نظارت براجرای طرح‌های عمرانی و فنی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ملی و استانی و گزارش‌گیری از پیشرفت برنامه‌ها و ارزیابی آن‌ها
•    بررسی و تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی و ارزشیابی پیمانکاران، ‌مشاوران و کارشناسان استان و ارتقاء و تقویت ظرفیت کمی و کیفی آ‌ن‌ها
•    راهبری امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سطح دستگاه‌های اجرایی استان.
•   
راهبری استقرار دولت الکترونیک، چرخه بهره‌وری و نظام‌های نوین مدیریتی در سطح استان.
•   
نظارت و ارزشیابی جامع مدیریت عملکرد اعم از برنامه‌ها، سیاست‌ها، فرایند‌ها، فعالیت‌ها و پروژه‌ها در سطح استان.
•   
نظارت بر اجرای نظام فنی و اجرایی، تدوین ضوابط و معیارهای فنی، در سطح استان.
•   
راهبری و اجرای فعالیت‌های آماری در چارچوب نظام آماری کشور، تهیه نقشه و ارائه اطلاعات مکانی استان.
•   
انجام وظایف مصرح در ماده (۴۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب اسفند ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی و دبیری شورای برنامه‌ریزی و توسعه و شورای فنی استان.
•   
ظرفیت سازی جهت استفاده از سازوکارهای مشارکت عمومی غیردولتی در اجرای پروژه‌های استان

 
كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .