پیشینه تاریخی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشورشکل گرفته است که دارای پیشنه ای تاریخی به شرح مختصر ذیل میباشد :

در سال ۱۳۱۶ هجری شمسی، به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های عمرانی و لزوم تهیه برنامه هایی برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشور شورایی تحت عنوان شورای اقتصادی تشکیل و در ۱۷ فروردین سال ۱۳۲۵ به موجب تصویب نامه هیات وزیران هیاتی به نام هیات تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور شکل گرفت . هیات دولت پس از دریافت گزارشات ارائه شده از سوی این هیات در مرداد ماه سال ۱۳۲۵  برای رسیدگی به برنامه های ارائه شده از سوی وزارتخانه ها تصویب کرد ؛هیات جدیدی به نام هیات عالی برنامه تشکیل گردد.

هیات عالی برنامه در سال ۱۳۲۷ لایحه قانون برنامه هفت ساله عمرانی کشوررا تهیه و به مجلس وقت ارائه کرد. در این لایحه برای نخستین بار باتوجه به لزوم جلوگیری از ایجاد اصطکاک بین سازمان هایی که عملیات مشابه­ای انجام می دادند و همچنین لزوم تحول اقتصادی کشور از سوی دیگر، پیشنهاد کردید تااجرای برنامه ها از طریق همکاری بین دوایر دولتی و سازمان های وابسته به دولت از یک طرف و سازمانی خاص به نام سازمان برنامه از طرف دیگر انجام پذیرد. به این ترتیب در مهر ماه ۱۳۲۷ اداره ای به نام اداره دفتر برنامه تاسیس شد که بعدا این اداره سازمان موقت برنامه نامیده شد. درنهایت طبق قانون مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۲۷ سازمان برنامه تشکیل گردید.

با تصویب قانون برنامه و بودجه در ۱۵ اسفند ۱۳۵۱ سازمان برنامه به دلیل انتقال وظیفه تهیه و تدوین تمامی بودجه به آن سازمان برنامه و بودجه  نامیده شد.

 سازمان امور اداری و استخدامی کشور

در سال ۱۳۳۴ شمسی اداره کل طبقه بندی مشاغل وابسته به وزارت دارایی به وجودآمد که هدف آن برقراری هماهنگی در حقوق و مزایای مستخدمان کشوری و به طور کلی اجرای اصل حقوق مساوی برای کار مساوی در محدوده نظام طبقه بندی مشاغل بود. در سال ۱۳۳۷ اداره کل مذکور به سازمان خدمات کشوری تغییر نام یافت و ازوزارت دارایی منتزع و تحت نظر نخست وزیر قرار گرفت. فکر تجدید نظر در مقررات استخدامی و ایجاد مرکزی برای نظارت امور استخدامی کشور روزبه روز قوت بیشتری می گرفت تا اینکه در سال۱۳۴۰شورای عالی اداری کشور شکل گرفته  و کار تدوین قانون استخدام کشوری را از سر گرفت. شورای عالی اداری با بررسی کلیه قوانین و مقررات استخدامی کشور ومقایسه آن با چندین کشور پیشرفته و در حال توسعه و همچنین بحث و مذاکره با صاحب نظران، طرح مقدماتی لایحه استخدام کشوری را تهیه کرد. این لایحه پس از بررسی و تجدید نظر در هیات رئیسه شورای عالی اداری کشور و کمیسیون منتخب در هیات دولت و کمیسیون استخدام مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۳۴۵/۳/۳۱ در یازده فصل به تصویب رسید. به موجب این قانون شورای عالی اداری جای خود را به سازمانی تحت عنوان سازمان امور اداری و استخدامی کشور داد.

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(ادغام سازمان برنامه و بودجه و امور اداری استخدامی کشور)

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور براساس مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورای اداری (در تاریخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۱ ) به منظور تحقق مطلوب وظایف و اختیارات رئیس محترم جمهوری موضوع اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تامین یکپارچگی در مدیریت کلان و فراهم کردن زمینه تحقق مطلوب اهداف برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تشکیل شد و فعالیت های خود را از تیر ماه سال ۱۳۷۹ آغاز کرد.

- انحلال سازمان و تشکیل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

در سال ۱۳۸۶ شورای عالی اداری در یکصد و سی و سومین جلسه خود ، در راستای تحقق چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ و سیاست های کلی نظام و برنامه چهارم توسعه و به منظور حسن اجرای اصول ۶۰،۱۲۴ و ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اجرای مفاد ماده ۱۵۴ برنامه چهارم توسعه تصویب نمود:

معاونت نظارت و هماهنگی بر سیاست های اقتصادی و علمی معاون اول رئیس جمهور ، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهور ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وموسسات وابسته آن ، با تمام وظایف و اختیارات و مسئولیت ها و دارایی و تعهدات و اعتبارات و امکانات و نیروی انسانی ، ادغام و با عنوان دو معاونت به نام های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورو  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورفعالیت نمایند.

دراستانها