۱۳۹۷/۰۳/۳۰

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی خبر داد : رتبه نخست خراسان رضوی در بین استان های کشور در ایجاد اشتغال

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت : خراسان رضوی با برخورداری از سهم 16 درصدی از اشتغال ایجاد شده در کل کشور در سال 96، رتبه اول ایجاد اشتغال را در بین استان های کشور به خود اختصاص داده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی رضا جمشیدی با اشاره به اینکه اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات اساسی اقتصاد هر کشوری است، اظهار داشت : اهمیت این مقوله در اقتصاد کشور به گونه ای است که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود.
وی ادامه داد: طرح آمارگیری نیروی کار با هدف برآورد شاخص های فصلی سالانه نیروی کار و همچنین تغییرات آن در کل کشور و استان ها شامل نقاط شهری، نقاط روستایی و تغییرات سالانه آن توسط مرکز آمار ایران در فصول مختلف سال اجرا می شود.
جمشیدی در خصوص جزییات طرح آمارگیری نیروی کار در کشور و وضعیت استان براساس ارزیابی های این طرح عنوان کرد: طی اجرای این طرح در سال 96، اطلاعات استان با مراجعه به 2244 خانوار در هر فصل در سطح استان جمع آوری شد . براساس آخرین نتایج منتشر شده طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1396 عمده ترین شاخص های نیروی کار استان و کشور در موضوعات «جمعیت در سن کار»، «جمعیت فعال و نرخ مشارکت اقتصادی»، «نرخ بیکاری و جمعیت بیکار» و «نرخ اشتغال و جمعیت شاغل» مشخص گردید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت شاخص جمعیت در سن کار استان تصریح کرد: براساس آخرین نتایج طرح نیروی کار در سال 96 در استان خراسان رضوی، جمعیت 10 ساله و بالاتر استان به میزان 5 میلیون و 245 هزار و 565 نفر برآورد می شود که بر این اساس استان سهم7.96 درصدی از جمعیت 10 ساله و بالاتر کشور را داراست.
وی اضافه کرد: این جمعیت در سال 90 برابر 5 میلیون و 93 هزار و 666 نفر  بوده که این امر حاکی از افزایش 151 هزار  و 899 نفری جمعیت در سن کار استان طی سال های 90 تا 96 است.
جمشیدی درباره ارزیابی شاخص جمعیت فعال و نرخ مشارکت اقتصادی خراسان رضوی براساس نتایج طرح نیروی کار استان گفت: جمعیت فعال، یعنی کل افراد شاغل و بیکار استان در سال 96 برابر با 2 میلیون و 315 هزار و 280 نفر بر آورد می شود که معادل 44.1درصد از جمعیت 10 ساله و بیشتر استان بوده است  واین شاخص  نسبت به سال قبل از آن 2 درصد افزایش را نشان می دهد. از این تعداد یک میلیون و 712 هزار  و 315 نفر، معادل 74 درصد، در شهرها و 602 هزار و 965 نفر، معادل 26 درصد، در روستاها ساکن هستند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: همچنین تعداد یک میلیون و 775 هزار و 316 نفر از این جمعیت را مردان و 539 هزار و 964 نفر را زنان تشکیل می دهند که بر این اساس سهم مردان و زنان در این شاخص به ترتیب 77 و 23 درصد است.
وی با بیان اینکه بررسی فرایند نرخ مشارکت در استان و کشور حاکی از روند افزایشی این شاخص طی سال های 90 تا 96 است، عنوان کرد: این نرخ در استان از 36.5 درصد در سال 90 به 44.1 درصد در سال 96 افزایش یافته است. این الگو نشان می دهد طی سال های اخیر نرخ مشارکت اقتصادی استان همواره بالاتر از میانگین کشوری قرار گرفته است.
جمشیدی افزود: براساس آخرین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در کشور در سال 96، استان خراسان رضوی از حیث نرخ مشارکت، در رتبه سوم بین استان های کشور بعد از استان های خراسان شمالی و اردبیل قرار دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی تصریح کرد: این بررسی نشان می دهد متناسب با رشد جمعیت 10 ساله و بالاتر و جمعیت فعال استان نیز با افزایش رو به رو بوده به طوری که جمعیت فعال استان از یک میلیون و 859 هزار و 230 نفر در سال 90 به 2 میلیون و 315 هزار و 280 نفر در سال 96 رسیده است.جمشیدی تاکید کرد: هدف گذاری جمعیت فعال استان در سال اول برنامه ششم، یعنی سال 96، برابر 2 میلیون و 250 هزار نفر بوده که نتایج کنونی طرح آمارگیری نیروی کار استان نشان می دهد میزان این جمعیت در استان به 2 میلیون و 315 هزار نفر رسیده است. در واقع این امر حاکی از بالاتر بودن جمعیت 65 هزار نفری نسبت به هدف برنامه است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت نرخ بیکاری و جمعیت بیکار خراسان رضوی براساس طرح آمارگیری نیروی کار کشور اظهار کرد: نرخ بیکاری استان در سال 96 معادل 11.4 درصد بوده که نسبت به سال قبل از آن 1.8درصد کاهش داشته است. بر این اساس نرخ بیکاری در بین زنان استان برابر با 18.4درصد و در مردان برابر با 9.3 درصد است.
وی ادامه داد: همچنین میزان نرخ بیکاری در نقاط شهری خراسان رضوی معادل 12.8درصد و در نقاط روستایی استان برابر با 7.4 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ بیکاری کشور در سال 96 معادل 12.1درصد بوده که مقایسه این ارقام نشان دهنده پایین تر بودن نرخ بیکاری استان از میانگین کشوری به میزان 0.7 درصد است. بر این اساس خراسان رضوی از نظر پایین ترین میزان نرخ بیکاری در بین استان های کشور در سال 96 جایگاه  شانزدهم را به خود اختصاص داده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با تشریح دلایل بالا بودن نرخ بیکاری خراسان رضوی علی رغم کسب رتبه  اول در ایجاد اشتغال در بین استان های کشور عنوان کرد: باید توجه داشت علی رغم افزایش تعداد جمعیت شاغل استان بیش از هدف گذاری برنامه ششم توسعه، نرخ مشارکت اقتصادی استان 44.1درصد بوده است که این رقم 1.5درصد نسبت به هدف گذاری برنامه ششم یعنی 42.6درصد بیشتر است؛ در واقع تقاضای کار در استان بیشتر از عرضه آن بوده که این امر موجب کاهش نیافتن نرخ بیکاری گردیده است.
جمشیدی افزود: علاوه بر این، هدف گذاری تعداد بیکاران در استان طی سال اول برنامه ششم، یعنی سال 96، حدود 227 هزار نفر برآورد شده بود که نتایج سال 96 نشان می دهد تعداد بیکاران خراسان رضوی حدود 264 هزار نفر است.
وی با اشاره به نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله در خراسان رضوی در سال 96 گفت: میزان این نرخ در استان برابر 21.8 درصد برآورد گردیده که 3.5 درصد کمتر از شاخص مشابه کشوری، یعنی 25.3 درصد، است. این نرخ در سال 90 برای استان 17.1 درصد بود که رقم کنونی حاکی از افزایش 4.7درصدی در سال 96 است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی درخصوص نرخ اشتغال و جمعیت شاغل خراسان رضوی اظهار داشت : براساس نتایج حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار در سال 96، از کل جمعیت 2 میلیون و 315 هزار و 280 نفری فعال خراسان  8.8رصد شاغلان کل کشور است.
جمشیدی تصریح کرد: از این تعداد 980 هزار و 798 نفر در بخش خدمات، 637 هزار و 488 نفر در بخش صنعت و 433 هزار و 69 نفر در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. در واقع 47.8 درصد از جمعیت شاغل خراسان رضوی در بخش خدمات، 31.1درصد در بخش صنعت و  21.1 درصد در بخش کشاورزی فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه نتایج حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار کشور نشان می دهد در خراسان رضوی 123 هزار و 900 نفر در سال 96 نسبت به سال 95 افزایش مطلق اشتغال صورت گرفته، خاطرنشان کرد: بر این مبنا، استان خراسان رضوی با برخورداری از سهم 16 درصدی از اشتغال ایجاد شده در کل کشور، رتبه اول ایجاد اشتغال را در بین استان های کشور به خود اختصاص داده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره به هدف گذاری برنامه ششم توسعه برای خراسان رضوی مبنی بر ایجاد اشتغال 123 هزار نفری طی سال نخست اجرای برنامه، گفت: براساس نتایج منتشره مرکز آمار ایران، طی این سال حدود 124 هزار شغل در استان ایجاد گردیده که نسبت به هدف برنامه 1000 نفر معادل 0.8درصد بیشتر از میزان پیش بینی شده بوده است.
جمشیدی یادآور شد: بررسی الگوی سهم بخش های مختلف در ایجاد اشتغال در کشور و استان حاکی از افزایش سهم و افزایش مطلق جمعیت شاغل در بخش خدمات در سال های اخیر است. این امر به این معناست که اغلب اشتغال ایجاد شده در استان به بخش خدمات تعلق دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی درباره شاخص سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص نیز گفت: این شاخص معرف بخشی از شاغلین است که به دلایل اقتصادی از جمله فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و... کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده اند ولی برای انجام کار بیشتر آمادگی لازم را دارند.
وی در مورد وضعیت استان در این شاخص بیان کرد: جمعیت 10 ساله وبالاتردارای اشتغال ناقص خراسان رضوی در سال 96 برابر با 305 هزار و 213 نفر بوده که سهم آن از کل شاغلان استان 14.9درصد است. در واقع در مقایسه با شاخص کشوری، یعنی سهم  10.4درصدی اشتغال ناقص از کل اشتغال کشور، این رقم در استان خراسان رضوی حدود 4.5درصد بیشتر از میانگین کشوری است.
جمشیدی درباره تحلیل جنسیتی و مکانی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص در خراسان رضوی عنوان کرد: تحلیل جنسیتی و مکانی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص در خراسان رضوی مبین این واقعیت است که این سهم برای مردان 15.7 درصد و برای زنان 11.7 درصد است. همچنین این سهم در نقاط روستایی برابر با 24.2 درصد و در نقاط شهری معادل11.4 درصد است.
وی اضافه کرد: الگوی این شاخص طی سال های 90 تا 96 حاکی از این است که طی این سال ها همواره سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص در استان بالاتر از میزان میانگین کشوری قرار داشته است.
 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۳۶۲


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .