۱۳۹۸/۱۰/۱۸

بررسی آخرین وضعیت توزیع اعتبارات پژوهشی خراسان رضوی درکارگروه آموزش ،پژوهش،فناوری ونوآوری استان

چهارمین جلسه کارگروه آموزش ، پژوهش ، فناوری ونوآوری استان باحضور معاون استاندار خراسان رضوی درمحل سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی ، مدیرمرکز آموزش وپژوهش های توسعه وآینده نگری این سازمان گفت : چهارمین جلسه کارگروه آموزش ، پژوهش ، فناوری ونوآوری استان باحضور معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان رضوی و سایر اعضاء این کارگروه ظهر امروزدرمحل سالن جلسات این سازمان برگزار شد.
احمد نجاری مقدم، ارائه گزارش آخرین وضعیت توزیع اعتبارات پژوهشی استان (موضوع بند "ز" تبصره (9) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، تصمیم گیری درخصوص انجام فراخوان وچگونگی تعیین مجری طرح های پژوهشی مصوب وهمچنین ارائه گزارش مسئولین گروه های کاری پژوهش وفناوری ونوآوری درارتباط با اقدامات انجام شده را از جمله مهمترین دستور کارهای چهارمین جلسه کارگروه آموزش ، پژوهش ، فناوری ونوآوری استان اعلام کرد.
مدیرمرکز آموزش وپژوهش های توسعه وآینده نگری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی تصریح کرد: دراین جلسه، نماینده پارک علم وفناوری استان( مسئول گروه کاری فناوری ونوآوری) گزارشی از مجموعه اقدامات انجام گرفته وهمچنین برنامه های دردست اقدام این گروه ارائه کرد.
احمد نجاری مقدم افزود :دراین جلسه همچنین درخصوص تعیین مسئول گروه کاری آموزش دربین اعضاء کارگروه آموزش ، پژوهش ،فناوری ونوآوری استان تبادل نظر انجام گرفت وتصمیم نهایی دراین خصوص بعمل آمد.
کوکب موسوی معاون توسعه مدیریت ومنابع استانداری خراسان رضوی نیز در چهارمین جلسه کارگروه آموزش ، پژوهش ، فناوری ونوآوری استان ضمن تاکید برحضور مستمر اعضاء اصلی کارگروه درجلسات ، برفعال سازی گروه های کاری ذیل کارگروه وارائه نتایج حاصله جهت تصمیم گیری به دبیرخانه این کارگروه نیز تاکید کرد.

 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۱۴۸


مطالب مرتبط با این موضوع :