۱۳۹۸/۰۷/۱۴

بررسی شیوه اخذ مجوز ماده (۲۳) پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای استان درکارگروه ماده (۲۳ )استان خراسان رضوی

 باحضور رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی جلسه کارگروه ماده (23 )قانون الحاق(2) درمحل سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی دکتر رضا جمشیدی رئیس این سازمان دراین جلسه اظهار داشت : براساس دستور العمل اجرایی ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1395، دستگاه های اجرایی استانی موظفند درخصوص پروژه های مشمول ماده (23) با اعتبار کل کمتر از 20 میلیارد ریال ، نسبت به اخذ تاییدیه مطالعات توجیهی فنی پروژه ، مطالعات پدافند غیر عامل ، مطالعات زیست محیطی ونیز تایید مطالعات اقتصادی ،اجتماعی ومالی پروژه و ارائه آن به دبیرخانه استانی این کارگروه اقدام نمایند.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی افزود: درخصوص کلیه پروژه های مشمول ماده (23) با اعتبارکل بیشتر از 20 میلیارد ریال ،علاوه بر رعایت موارد مذکور، نسبت به تهیه اسناد ومدارک مشروح مطالعات توجیهی پروژه طبق دستورالعمل اجرایی ماده مذکوربه منظور طرح دراین کارگروه استانی اقدام نمایند.
دکتر جمشیدی تصریح کرد: درراستای اجرای ماده (19) موضوع دستور العمل ماده (23) قانون الحاق(2)، دستگاه های اجرایی ، به استناد تبصره (10) ماده (2) دستور العمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارائی های سرمایه ای ( مصوبه شورای اقتصاد) ، می توانند نسبت به انجام آگهی عمومی در روزنامه های کثیر الانتشار به منظور واگذاری کامل پروژه اقدام و درصورت عدم اعلام آمادگی متقاضیان برای سرمایه گذاری، برای واگذاری پروژه، نسبت به انجام آگهی به منظور مشارکت بخش خصوصی نیز اقدام نمایند.

 


منبع : پورتال اصلی
تعداد بازدیدها : ۹۸


مطالب مرتبط با این موضوع :


كليه حقوق اين سايت متعلق است به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوي .